Regulamin sklepu

Data publikacji Regulaminu Sklepu: 30.01.2019
 
Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej na stronie internetowej pod adresem www.lifeberry.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Arkadiusza Leguckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Legucin.
§1. Postanowienia ogólne
 
1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Arkadiusza Leguckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Legucin, z siedzibą w Głudnej (Głudna 29, 05-620 Błędów),  wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP: 797-171-05-87, REGON: 672897685.
Dane kontaktowe:
​Lifeberry Arkadiusz Legucki
Głudna 29 
05-620 Błędów
Adres poczty elektronicznej sklepu internetowego: sklep@lifeberry.pl 
Godziny pracy Biura Obsługi Klienta: 8:00 - 16:00 w dni robocze.

 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
 • Sprzedawca, Producent – Arkadiusz Legucki prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Legucin pod adresem Głudna 29, 05-620 Błędów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP: 797-171-05-87, REGON: 672897685.
 • Sklep, Serwis –  sklep internetowy Lifeberry, prowadzony przez Sprzedawcę pod domeną http://www.lifeberry.pl.
 • Strona Internetowa - oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie http://www.lifeberry.pl 
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną.
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną i dokonujący lub zamierzający dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu   niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży i świadczenia Usług dodatkowych w Sklepie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Zamówienie – dyspozycja zakupu na Towar lub Towary (oferta nabycia) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Umowa - umowa sprzedaży Towaru zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 • Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa dostępna na stronie www.lifeberry.pl, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Towar / Produkt – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, 
 • Produkt wykonywany na indywidualne zamówienie  – rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie Sklepu będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym o właściwościach określonych przez Klienta (Konsumenta) wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 • Cena – wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej http://www.lifeberry.pl
 • Ceny podane są w złotych polskich i/lub euro brutto. Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 • Dostawca – podmiot świadczący usługi kurierskie współpracujący ze Sprzedawcą. 
 • Koszt dostawy / wysyłki Towaru – koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wskazanym przez Klienta.
 • Rejestracja - jednostronna czynność dokonana przez Klienta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z usług określonych w Sklepie jako wymagające Rejestracji. Utworzone w procesie Rejestracji Konto i Login mogą być przypisane do jednego Klienta.
 • Konto - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 • Login – adres e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do konta, podawany przez Klienta podczas rejestracji.
 • Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji.
 • Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 • Kod Rabatowy – to ciąg znaków który po otrzymaniu Klient może spożytkować w wyznaczonym celu np. obniżenie ceny zakupowej, udział w konkursie, zniesieniu opłaty dostawy i wielu innych akcjach korzystnych dla klienta.
3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego. 
4. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
6. Aby skorzystać ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na odstęp do Internetu, aktywnej poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlenie stron internetowych: Mozilla FireFox 30.x lub nowsza, Google Chrome 35.x lub nowsza, Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowsza. Korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script lub innych określonych przez Sprzedawcę odnośnie do tych aplikacji oraz  akceptacji plików cookies.
7. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Klient powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@lifeberry.pl lub sklep@lifeberry.pl. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.
 
§ 2. Usługi elektroniczne świadczone w Sklepie
 
1. W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak:
2. Zawarcie umowy o świadczenie  którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 usług elektronicznych wymaga, poza spełnieniem warunków przewidzianych dla każdej z danych Usług, potwierdzenia przez Klienta, że:
a. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia;
b. zapoznał się z Polityką Ochrony Danych Osobowych.
3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony.
5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
6. Sprzedawca informuje, że system informatyczny Sklepu może wykorzystywać tzw. „cookies”, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Kupującego i nie powoduje braku możliwości korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
§ 3 Rejestracja Konta
1. W celu utworzenia Konta Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.
3. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient może używać podanego wcześniej na stronie Sklepu Loginu i Hasła. Login i hasło mają charakter poufny.
5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych lub aktywację Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracyjnego.
6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia. Oświadczenie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej  Sprzedawcy: info@lifeberry.pl 
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta,  i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
8. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta.  Usunięcie Konta równoważne jest z  żądaniem usunięcia wszelkich zgromadzonych na nim danych. Klient może zrezygnować z usługi Konta klikając opcję „Usuń Konto” dostępne po zalogowaniu się na Konto lub poprzez wysłanie do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej info@lifeberry.pl stosownego żądania. Odebranie od Klienta takiego żądania w formie wiadomości e-mail lub wybór opcji „Usuń Konto” spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta i usunięcie Konta wraz z zapisanymi na nim danymi.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Konta w przypadku jeżeli Klient w ciągu kolejnych 3 lat nie złożył jakiegokolwiek Zamówienia ze swojego Konta. Zaprzestanie świadczenie usługi Konta powoduje usunięcie wszystkich zgromadzonych na tym Koncie danych. Sprzedawca uprzedzi Klienta o zamiarze zaprzestania świadczenia usługi konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych wysyłając mu zawiadomienie na podany na Koncie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w ciągu 30 dni od otrzymania takiego zawiadomienia Klient wyraźnie zażąda - na piśmie przesłanym na adres Sprzedawcy: Głudna 29, 05-620 Błędów lub za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: info@lifeberry.pl - kontynuowania świadczenia usługi Konta, Sprzedawca odstąpi od zamiaru likwidacji Konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych. Jeżeli Klient nie wyrazi takiego żądania w wyżej wymienionym terminie, umowa o świadczenie usługi Konta ulega rozwiązaniu z upływem tego terminu, co powoduje usunięcie Konta w Sklepie wraz ze skasowaniem wszystkich na nim zapisanych danych Klienta.
 
§ 4. Warunki składania Zamówień
1. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest:
a. poprawne wypełnienie interaktywnego formularza Zamówienia, zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu;
b. potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego postanowień;
c. potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności.
2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „Dodaj do Koszyka” widoczne pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu.
5. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” adresu Dostawy oraz formy płatności, jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę. Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam", „Kupuję" lub „Płącę”.
6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 6. powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanym w formularzu zamówienia.
9. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy - w przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym.
10. Towar objęty Zamówieniem dostarczany jest Klientowi przez Sprzedawcę wraz z paragonem lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT, w zależności zaznaczonej od dokonanego przez Klienta wyboru poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

 

§ 5. Formy dostawy i metody płatności
1. Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów podawane są w polskich złotych brutto i zawierają podatek VAT. 
2. Ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu płatności. Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności :
a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy;
b. za pośrednictwem systemu elektronicznej płatności T-Pay (świadczonych przez System płatności Tpay należy do spółki:
Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437) 
c. gotówką w momencie odbioru Towaru (przy wyborze przesyłki pobraniowej).
4. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem Klient jest informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie.
5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
6. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o przewidywanej liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy  zamówienia. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia. W dniu nadania przesyłki na adres poczty elektronicznej przesyłana jest informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę wraz z numerem przesyłki i informacją o firmie kurierskiej. Klient obowiązany jest do sprawdzenia doręczonej przesyłki w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 § 6. Realizacja Zamówienia
1. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienia uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
2. Czas realizacji będzie dostępny w zależności od wybranego dostawcy.
3. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji Zamówienia i rozpocznie wysyłkę Zamówienia do Kupującego.
§ 7. Odstąpienie od Umowy
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili wydania Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, innej niż przewoźnik.
2. Odstępując od Umowy sprzedaży Konsument może posłużyć się jednym z poniższych wzorów oświadczenia, jednak nie jest to obowiązkowe:   
Formularz odstąpienia od umowy
Interaktywny Formularz odstąpienia
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy: Głudna 29, 05-620 Błędów bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lifeberry.pl 
4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi poprzez przesłanie wiadomości e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument jest zobowiązany zwrócić podlegające zwrotowi Towary w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu Sprzedawcy. Zwrot Towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument powinien wysłać zwracany Towar do Sprzedawcy przez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę, w tym celu Konsument powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący. Wysyłanie zwracanego Towaru możliwe jest tylko na terenie Polski. Ponoszony przez konsumenta koszt wysłania zwracanego Towaru do Sprzedawcy wynika z cennika wybranego przez konsumenta przewoźnika.
9. Zwrot płatności zostanie dokonany przelewem bankowym na wyznaczony przez Konsumenta numer konta bankowego lub przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w wypadkach Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
11. Zwracane Towary będą oceniane pod względem braku lub uszkodzenia oryginalnego opakowania. W przypadku ww. uchybień Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego Towaru.
12. Zwracany Towar powinien zostać zapakowany i zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca może zwrócić Kupującemu kwotę wartości Towaru, ale obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości Towaru.
13. Klient nie posiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec tych Klientów nie posiadających statusu Konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 
14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta, tj.: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za funkcjonalność i jakość przesłanych przez Konsumenta materiałów potrzebnych do wykonania Produktu na indywidualne zamówienie, np. etykiet, naklejek, opakowań. 
§ 8. Rękojmia Towaru
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
3. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za funkcjonalność i jakość przesłanych przez Konsumenta materiałów potrzebnych do wykonania Produktu na indywidualne zamówienie, np. etykiet, naklejek, opakowań. 
 
 
§ 9. Reklamacja i zwrot towaru
1. W przypadku stwierdzenia braku towaru lub wadliwości dostarczonego towaru, Klient w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej powinien zgłosić reklamację listownie na adres: Arkadiusz Legucki Legucin Głudna 29, 05-620 Błędów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lifeberry.pl lub info@lifeberry.pl 
2. Zgłaszając reklamację, Klient powinien podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), nazwę reklamowanego Towaru, numer Zamówienia, datę jego otrzymania oraz możliwie szczegółowy opis stwierdzonego problemu wraz z dokładną dokumentacją zdjęciową ewentualnych uszkodzeń Towaru. 
3. W przypadku braku którejkolwiek z ww. danych, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej złożenia przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w tej samej formie w jaki dokonano zgłoszenia reklamacji, na wskazany adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na podany adres korespondencyjny.
5. Dokumentacja zdjęciowa uszkodzeń jest traktowana jako namacalny dowód wadliwości Towaru, jest nieodłącznym elementem zgłoszenia reklamacji i powinna dokładnie prezentować ewentualne uszkodzenia w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to Towar, który został wysłany przez Sprzedawcę (np. prezentować oryginalne opakowania).  Sprzedawca ma prawo poprosić o dodatkowe zdjęcia. 
6. Ze względu na specyfikę sprzedawanego Towaru (świeże artykuły spożywcze i szklane butelki), Reklamacje możliwe są tylko i wyłącznie w dniu odebrania przesyłki od Dostawcy. Klient w dniu odbioru paczki jest zobowiązany do sprawdzenia, czy Towar dotarł bez uszkodzeń i w stanie zadowalającym. Brak zgłoszenia zastrzeżeń w dniu odebrania paczki oznacza pełną akceptację Towaru przez Klienta. 
§ 10. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Arkadiusz Legucki prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Legucin pod adresem Głudna 29, 05-620 Błędów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP: 797-171-05-87, REGON: 672897685.
2. Administrator zwraca szczególną uwagę na sposób przetwarzania i ochronę danych osobowych Klienta oraz wypełnia wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO.
3. Podanie przez Klienta danych osobowych odpowiednio w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu zamówienia jest dobrowolne, niemniej bez ich podania zakupy w Sklepie nie są możliwe.
4. Opis ochrony danych oraz prawa Klienta zostały zawarte w utworzonej przez Administratora Polityce Prywatności, w zakładce „Polityka prywatności” na stronie internetowej www.lifeberry.pl 
§ 11. Newsletter
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Sprzedawcy, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”. 
§ 12. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014, poz. 827).
2. Klient składając Zamówienie zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez Sklep.
3. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów praw. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem - sąd właściwy będzie ustalany w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dot. właściwości rzeczowej i miejscowej sądów.
5. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Wszystkie Umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.
6. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do zmian Regulaminu w przypadku:
a. zmiany przepisów prawa lub
b. zmiany sposobów płatności lub dostaw – w zakresie, w jakim zmiany te odnoszą się do realizacji postanowień Regulaminu.
7. O treści zmiany Regulaminu każdy Klient zostanie powiadomiony przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.lifeberry.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania  o zmianie Regulaminu.  Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym – pod warunkiem, że w przypadku braku akceptacji zmienionej treści Regulaminu nie przesłał Sprzedawcy - w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianie treści Regulaminu – oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób opisany w § 3 ust. 8 Regulaminu.
8. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1) oraz  wzór Formularza odstąpienia od Umowy (Załącznik nr 2).
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.
Kup online

🍎💦 ODBIERZ ORZEŹWIAJĄCY PREZENT! 🍎💦
ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 299 ZŁ, A OTRZYMASZ AŻ 3 LITRY SOKU JABŁKO-MIĘTA GRATIS! 🎁

🚚 DARMOWA DOSTAWA OD 150 ZŁ 🚚

Ważne - w dniach 30.05-02.06 zamówienia nie będą realizowane. Wysyłki nastąpią 03.06.

X